Prodávajícím je obchodní společnost ATTACKTRADE spol. s r.o. se sídlem:
Masarykova 118
664 42, Modřice
IČO: 26239396
DI4: CZ26239396
a provozovnou:


Masarykova 118

664 42, Modřice

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou ("kupujícím") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tento internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese www.coffee-planet.cz.

1.2.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě pak mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. OBJEDNÁVKA A VYPLNĚNÍ NEZBYTNÝCH ÚDAJŮ

Webové rozhraní internetového obchodu umožňuje objednat zboží bez registrace. Kupující je povinen uvádět všechny potřebné údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené kupujícím při objednávce zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji. Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu na základě individuálně sjednaných podmínek tímto není omezena. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje informace o:

- objednaném zboží
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

3.3.
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

3.4.
Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

3.5.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.6.
Kupující při uzavírání smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:

- v hotovosti na prodejnách prodávajícího na adrese:

Attacktrade spol. s r.o.
Masarykova 118
664 42, Modřice

Otevírací doba: Po - Pá, 8:00 - 16:00

nebo

Coffee Planet
Merhautova 216
613 00 Brno

Otevírací doba: Po - Pá, 9:00 - 17:30

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 86-0883970237/0100 na základě potvrzení objednávky s platbou na účet, ve kterém prodávající uvádí podklady pro umožnění platby (číslo účtu, variabilní symbol, celkovou šástku k úhradě) nebo na základě zálohové faktury, kterou prodávající kupujícím odešle elektronickou poštou na vyžádání.
- platbou kartou po odeslání objednávky

4.2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Kupní cenou se pak rozumí i náklady spojené s dodání zboží.

4.3.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupujícímu vystaví daňový doklad - fakturu, kterou kupujícímu  přiloží ke zboží nebo pošle elektronickou poštou.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.
Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

5.2.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující  v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat prodávajícímu na adresu provozovny (Attacktrade spol. s r.o., Masaykova 118, 664 42, Modřice) doporučeně prostřednictvím České pošty.

5.3.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu včetně veškerého příslušenství a českého návodu.

5.4.
Ve lhůtě patnácti dnů od vrácení zboží kupujícím, dle čl. 5.3. obchodních podmínek, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání vráceného zboží dle čl. 5.4. obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

5.6.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

5.8.
Kupující není oprávněn nárokovat odstoupení od kupní smlouvy, pokud zboží zakoupil v prodejně prodávajícího, kde měl možnost si zboží prohlédnout a vyzkoušet.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení volí kupující v průběhu vyplnění objednávky.

- Osobní odběr (na adrese sídla společnosti - Masarykova 118, Modřice nebo na prodejně Coffee Planet, Merhautova 216, Brno)
zdarma

- GLS
dopravné 105,-
+ dobírka 35,-

- Česká pošta
dopravné 150,- (včetně dobírky)

- DPD
dopravné 150,-
+ dobírka 40,-

- PPL
dopravné 150,-
+ dobírka 40,-

- Zásilkovna
dopravné 79,-
+ dobírka 20,-

V případě dodání zboží na Slovensko se náklad na dopravu zvyšuje cca o 150,- vč. DPH

- DPD Pickup
dopravné 79,-
+ dobírka 30,-

*
Služby DPD Pickup mohou využívat ti kupující, kteří si přejí vyzvednout objednané zboží na pobočkách DPD Pickup, které se nabídnou při volbě tohoto způsobu dopravy. Pobočky DPD Pickup najdete prakticky ve všech městech v ČR s počtem obyvatel nad 4.500 lidí, v řadě případů i ve městech menších. Poboček stále přibývá.

**
Pro využití služeb DPD Pickup nesmí zásilka přesáhnout maximální rozměry:
zásilka o maximální hmotnosti do 5 kg s maximálními rozměry 80 x 60 x 42 cm

***
K objednávkám si účtujeme balné ve výši 35,- vč. DPH

 

U objednávek, jejichž hodnota přesáhne 2.500,- vč. DPH nebo u objednávek speciálního zboží hradí dopravu prodávající - kupující má dopravu zcela ZDARMA.

6.2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.
V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

6.4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží nebyl porušen.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými předpisy a ustanoveními (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má užitné vlastnosti smlouvou požadované a prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované.

7.3.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou = rozpor s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě buď výměnou věci nebo její opravou, popř. odpovídající slevou.

7.4.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího uplatňuje kupující u prodávajícího písemně elektronicko poštou nebo na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamce se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, popřípadě okamžik, kdy kupující předal zboží na příslušném servise.

7.5.
Co dělat, když :

Zboží je poškozené

Pokud kupující převezme od přepravce zboží, které se jevilo být v pořádku, ale po vybalení se ukázalo, že je poškozené, je potřeba situaci neodkladně řešit. Doporučujeme bezprostředně pořídit fotodokumentaci.

Poškozené zboží doručené Českou poštou – oznamte v den doručení na jakékoli pobočce České pošty a kontaktujte nás na +420 775 266 835 nebo +420 541 249 138.

Poškozené zboží doručené přepravní společností PPL – informujte přepravce do 3 pracovních dní (zákaznická linka 844 775 775) a kontaktujte nás na +420 775 266 835 nebo +420 541 249 138.

Zboží je nekompletní

Informujte nás, prosím, na +420 775 266 835, +420 541 249 138 nebo na info@attacktrade.cz

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.3.
Spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel, je možné řešit mimosoudně. Jedná se o způsob řešení sporů mimo obecné soudy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb,. o ochraně osobních údajů.

9.2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

9.3.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Zboží bylo přidáno na seznam přání
Produkt přidán k porovnání.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací.